Theotokos Travel Όροι Χρήσης
Τηλ.: 22 455 655  Email: [email protected]

::: Γενικοί όροι:::

1. Ιστοσελίδα 

2. Εταιρεία 

3. Πάροχος

4. Χρήστης 

5. Αποδοχή Γενικών Ορων  

6. Ώρες Εργασίας 

7. Αλλαγές/Ακυρώσεις

8. Απόρριψη της κράτησης 

9. Πνευματική ιδιοκτησία, Εμπορικά σήματα 

10. Τροποποίηση των Γενικών Όρων 

11 Αποκλεισμός Ευθύνης 

12. Ευθύνη του Χρήστη 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

14. Κράτηση/Επιβεβαίωση Κράτησης 

15. Η αμοιβή της Εταιρείας για τη διαμεσολάβηση της

1. Ιστοσελίδα H Ιστοσελίδα https://www.theotokostravel.com απο τούδε και στο εξής θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα».
2.Εταιρεία Η Ιστοσελίδα ανήκει και διευθύνεται από την Εταιρεία Theotokos Travel, που εδρεύει στη Λευκωσία, Στασίνου 37Α, 2003 Στρόβολος και η οποία από τούδε και στο εξής θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».
3.Πάροχος Κάθε τρίτος Πάροχος και/ή Προμηθευτής και /ή Φορέας ο οποίος χρησιμοποιεί την Εταιρεία ως μεσολαβητή προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες του και στον οποίο η Εταιρεία δεν ασκεί άμεσο έλεγχο. π.χ αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, μεταφορικές εταιρείες, ενοικιαστές μέσων μεταφοράς και ξενοδοχεία.
4.Χρήστης Κάθε πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται την Ιστοσελίδα για σκοπούς κράτησης/αγοράς/επικοινωνίας/ενημέρωσης, είτε προβεί είτε δεν προβεί σε κρατήσεις ή αγορές η οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
5. Αποδοχή Γενικών Όρων Η χρήση και οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς Όρους. Οι Γενικοί Όροι εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης και/ή αγοράς, οι οποίες δίνονται από την Ιστοσελίδα. Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης ή την αγορά μιας υπηρεσίας τηλεφωνικώς ή προσωπικώς, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας.
6. Ώρες Εργασίας Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση και/ή αγορά οποιασδήποτε εκδρομής ή υπηρεσίας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα . Το τηλεφωνικό κέντρο (22455655) της εταιρείας λειτουργεί καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες . 
7. Αλλαγές/Ακυρώσεις Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχει η Ιστοσελίδα εξαρτάται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε Πάροχος. Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε Παρόχου και βαρύνει αποκλειστικά το Χρήστη. Σε περίπτωση που ο Πάροχος παρέχει στον Χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο Χρήστης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την ιστοσελίδα με Email στο [email protected] ενημερώνοντας σχετικά με το αίτημά του. Εάν η εντολή ακύρωσης ή αλλαγής σταλεί εκτός ωρών εργασίας τότε ως ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής θα θεωρηθεί η ερχόμενη εργάσιμη. Η Ιστοσελίδα δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του Χρήστη όπως προαναφέρθηκε. Επιστροφή Χρημάτων Η ημερομηνία για επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας. Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής που αφορά αεροπορικά εισιτήρια η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον η ίδια η αεροπορική εταιρεία έχει προχωρήσει με τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Για πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας της αεροπορικής εταιρείας, η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη.
8. Απόρριψη της κράτησης Η Ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για κράτηση που καταχωρούνται από τον Χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. 
9. Πνευματική ιδιοκτησία, Εμπορικά σήματα Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν την Ιστοσελίδα, ανήκουν στην εταιρεία. Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία. Η ονομασία www.theotokostravel.com, όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό Πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας της εταιρείας ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 
10. Τροποποίηση των Γενικών Όρων Η Ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανανεώσει τους Γενικούς Όρους σχετικά με τη χρήση της, οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του Χρήστη σχετικά. Στην Ιστοσελίδα θα εμφανίζονται οι Γενικοί Όροι όπως ισχύουν την συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση της Ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των Γενικών Όρων, ο Χρήστης θεωρείται ότι ανάγνωσε και αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση των όρων. 
11. Αποκλεισμός Ευθύνης Η Ιστοσελίδα εμπεριέχει συνδέσμους (links και XML's) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο Χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες για τα /τις οποία/οποίες αποκλειστικά υπεύθυνος για λάθη και παραλείψεις  έναντι του Χρήστη είναι ο Πάροχος. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) η Εταιρεία δεν ευθύνεται για: τα επιμέρους χαρακτηριστικά/ιδιότητες/ποιότητα του προϊόντος και /ή των υπηρεσιών, χρόνον παράδοσης/εξυπηρέτησης, καθυστερήσεις, ακυρώσεις, υπεράριθμές κρατήσεις, τυχόν νομικά και/ή πραγματικά ελαττώματα, τραυματισμό/θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές που μπορούν να προκύψουν από υπηρεσίες και/ή προϊόντα του εκάστοτε Παρόχου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τυχόν ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία ο εκάστοτε επιβάτης υποχρεούται να κατέχει για τη πραγματοποίηση του ταξιδιού.
12. Ευθύνη του Χρήστη Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Γενικούς Όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, ο Χρήστης εγγυάται και διαβεβαιώνει ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών, σώφρονας και βρίσκεται σε ικανή νομική κατάσταση ώστε να (και)τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμού του (του χρήστη). Επίσης εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογενείας του ή τρίτους, τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων ή αγορών στο όνομα του Χρήστη ή/και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου Χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
13. Εφαρμοστέο Δίκαιο Το Δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των Χρηστών της Ιστοσελίδας και της ίδιας της Ιστοσελίδας ή της εταιρείας, είναι το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
14. Κράτηση/Επιβεβαίωση Κράτησης Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στην Ιστοσελίδα και την περάτωση της διαδικασίας κράτησης, ο Χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Ιστοσελίδα να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε Πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού. Η συμφωνία συντελείται όταν η αγορά και /ή κράτηση στην οποία προβαίνει ο Χρήστης περιέλθει στην γνώση της Εταιρείας και/ή των υπαλλήλων αυτής. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα είναι πραγματικές και ισχύουν για τη δεδομένη στιγμή της αναζήτησης.και περιλαμβάνουν και τους φόρους.
15. Η αμοιβή της Εταιρείας για τη διαμεσολάβηση της, συμπεριλαμβάνεται στη τελική, συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας και/ή προϊόντος.